Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54687
Title: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư vào cơ sở hạ tầng của nước Đại Hàn dân quốc
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Đối tác công tư
Cơ sở hạ tầng
Luật đầu tư
Hàn Quốc
Đại Hàn dân quốc
Abstract: Luật gồm có 5 chương và 65 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Dự án cơ sở hạ tầng 3. Chương 3: Giám sát 4. Chương 4: Quy định bổ sung 5. Chương 5: Xử phạt vi phạm
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 63 trang, pdf
Method: Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.