Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54700
Title: Luật trình tự thủ tục ký kết hiệp ước của nước công hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Đỗ Thúy Hòa (biên dịch)
Keywords: Ký kết hiệp ước
Luật trình tự thủ tục ký kết
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Trung Hoa
Abstract: Luật Trình tự thủ tục ký kết hiệp ước của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bao gồm 21 điều với các quy định liên quan tới nhiều nội dung khác nhau của qua trình ký kết hiệp ước của nhà nước Trung Hoa, như: đối tượng áp dụng; thẩm quyền ký kết; trình tự đàm phán, ký kết; ngôn ngữ; phương thức ký kết,...
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 13 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, http://www.gov.cn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.