Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54747
Title: Ô nhiễm môi trường không khí – Thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Môi trường
Môi trường không khí
Ô nhiễm môi trường không khí
Abstract: Chuyên đề đề cập đến vấn đề kiểm soát và những hạn chế, bất cập trong kiểm soát ô nhiễm không khí từ các nguồn như: phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất và các hoạt động dân sinh khác; Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí tại Việt Nam.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 15 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.