Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54749
Title: Kinh nghiệm xử lý ô nhiễm không khí ở một số quốc gia – Khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Ô nhiễm
Ô nhiễm không khí
Không khí
Việt Nam
Xử lý ô nhiễm
Abstract: Giới thiệu kinh nghiệm xử lý ô nhiễm không khí của 03 quốc gia là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, qua đó, đưa ra 05 giải pháp, kinh nghiệm cho Việt Nam trong xử lý ô nhiễm không khí.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 18 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.