Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54750
Title: Góp ý hoàn thiện Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Môi trường
Luật Bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường
Abstract: Chuyên đề trình bày một số hạn chế trong các quy định pháp luật hiện nay về thông tin môi trường và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thông tin môi trường trong dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 11 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.