Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54751
Title: Đánh giá tác động môi trường - Thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Môi trường
Tác động môi trường
Abstract: Nội dung đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thi hành các quy định pháp luật về tác động môi trường, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về tác động môi trường.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 13 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.