Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54760
Title: Nguyên tắc thiện chí trong pháp luật hợp đồng Việt Nam với pháp luật một số quốc gia dưới góc độ so sánh
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Pháp luật Hợp đồng
Pháp luật
Nguyên tắc thiện chí
Description: Luận án phân tích các biểu hiện của nguyên tắc thiện chí trong giai đoạn thực hiện hợp đồng, chỉ ra sự tương đồng và khác biệt của ba hệ thống pháp luật trong việc vận dụng nguyên tắc thiện chí để bảo vệ cân bằng quyền và lợi ích của các bên trong trường hợp hợp đồng có nội dung không rõ ràng, hợp đồng không chứa đựng một số nội dung không cơ bản, hợp đồng có nội dung bất công và việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 201 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Right: Trường Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 603f7947-535b-490d-87d3-d68ce5e4343a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.