Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54764
Title: Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính: Thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Vi phạm hành chính
Thủ tục xử phạt
Xử phạt vi phạm hành chính
Abstract: Nội dung đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; đưa ra những bất cập, hạn chế, từ đó đề xuất một số kiến nghị.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 12 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.