Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54770
Title: Tuyên bố của Liên hợp quốc về môi trường và phát triển
Keywords: Tuyên bố
Liên hợp quốc
Môi trường
Abstract: Khẳng định lại tuyên bố của hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người, thông qua tại Stockholm ngày 16-6-1972 và tìm cách phát huy tuyên bố ấy. Nhằm thiết lập một sự chung sức toàn cầu mới và hình dáng thông qua việc tạo dựng những cấp độ hợp tác giữa các quốc gia, những thành phần chính trong các xã hội và nhân dân Hoạt động đề đạt những hiệp định quốc tế tôn trọng quyền lợi của mọi người và bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống môi trường và phát triển toàn cầu. Công nhận bản chất toàn bộ và phụ thuộc lẫn nhau của trái đất, ngôi nhà chúng ta.
Issue Date: 1992-06-14
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 6 trang, pdf
Method: http://vea.gov.vn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.