Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54790
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu về trợ giúp pháp lý
Authors: Ngô Đức Mạnh, Lương Minh Tuân
Hoàng Minh Hiếu, Trịnh Ngọc Cường
Lê Hà Vũ, Phạm Thị Tâm
Keywords: Báo cáo
Trợ giúp pháp lý
Pháp lý
Abstract: Mục đích của báo cáo nghiên cứu này là nhằm đánh giá một cách toàn diện về thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý hiện nay ở Việt Nam để từ đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp phù hợp, đồng bộ, cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động này trong thời gian tới vì mục tiêu phát triển bền vững và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.
Type: Báo cáo
Extent: 178 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.