Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54792
Title: Những vấn đề pháp lý nổi bật trong Dự án Luật về các vùng biển Việt Nam
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Pháp lý
Dự án Luật
Biển
Việt Nam
Abstract: Báo cáo nghiên cứu được viết trên cơ sở phân tích, tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc các nội dung và ý kiến có liên quan đến việc xây dựng văn bản này trong thời gian vừa qua. Đồng thời, tiến hành tham khảo luật pháp của một số nước trên thế giới có ngành kinh tế biển tương đồng với Việt Nam cũng như các nước có ngành kinh tế biển phát triển để rút ra những bài học và kinh nghiệm cho nước ta trong quá trình soạn thảo dự án Luật này.
Issue Date: 2006-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 34 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.