Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54796
Title: Tuổi nghỉ hưu trong pháp luật Việt Nam - Nên hay không nên có sự phân biệt giữa lao động nam và lao động nữ?
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Tuổi nghỉ hưu
Pháp luật
Việt Nam
Nghỉ hưu
Lao động nam
Lao động nữ
Abstract: Báo cáo chuyên đề phân tích các quy định của pháp luật hiện nay về độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ và những lập luận ủng hộ và ý kiến chưa đồng tình đối với phương án nâng độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên ngang bằng với nam giới trong dự án. Từ đó, Báo cáo đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần cung cấp thêm các thông tin để các đại biểu có thêm cơ sở trước khi quyết định vấn đề nhạy cảm và khá phức tạp này.
Issue Date: 2006-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 29 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.