Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54797
Title: Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) và việc gia nhập WTO của Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra cho Hoa Kỳ
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Quy chế
Thương mại
PNTR
WTO
Việt Nam
Hoa Kỳ
Abstract: Chuyên đề này được biên dịch từ báo cáo “Vietnam PNTR Status and WTO Accession: Issues and Implications for the United States” do ba tác giả Mark E. Manyin, William H. Cooper, và Bernard A. Gelb thuộc Văn phòng Nghiên cứu lập pháp Quốc hội Hoa Kỳ (Congresional Research Service – CRS) biên soạn. Đây cũng là số chuyên đề thứ hai trong hệ thống các chuyên đề về WTO do Trung tâm biên soạn
Issue Date: 2006-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 44 trang .pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.