Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54824
Title: Báo cáo đề dẫn hội thảo - Minh bạch hóa ở Việt Nam so sánh tham chiếu với Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa kỳ và các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới.
Authors: Ngô Đức Mạnh
Keywords: Báo cáo
Hội thảo
Minh bạch
Việt Nam
Hiệp định thương mại
Việt Nam - Hoa Kỳ
Tổ chức thương mại thế giới
WTO
Abstract: Báo cáo phân tích tính tương thích giữa các quy phạm pháp luật của Việt Nam với hoạt hoạt động thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và WTO, với hoạt động của các cơ quan nhà nước như: Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và minh bạch hóa trong môi trường kinh doanh. .
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc de dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 97,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.