Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54868
Title: Nguyên tắc không gây thiệt hại trong bảo vệ nguồn nước quốc tế theo quy định của luật quốc tế và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Authors: Hà Thanh Hòa
Keywords: Nguồn nước
Nguồn nước quốc tế
Bảo vệ
Không gây thiệt hại
Nguyên tắc không gây thiệt hại
Luật quốc tế
Một số vấn đề đặt ra
Việt Nam
Abstract: Bài viết làm rõ nội dung “không gây thiệt hại” dưới góc độ Luật quốc tế, đồng thời xem xét việc áp dụng nguyên tắc không gây thiệt hại trong quá trình các quốc gia lưu vực sông Mekong tiến hành khai thác con sông này. Qua đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp đối với Việt Nam trong việc áp dụng nguyên tắc không gây thiệt hại khi quan hệ với các quốc gia hữu quan, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia ở hạ nguồn, chịu tác động lớn nhất từ hoạt động khai thác, sử dụng, quản lý nguồn nước sông Mekong.
Issue Date: 2020-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 4 (384) 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.