Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54869
Title: Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành
Authors: Bùi Thị Đào, Hoàng Thị Lan Phương
Keywords: Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Pháp luật hiện hành
Nguyên tắc
Abstract: Bài viết phân tích khái quát nội dung, ý nghĩa của các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, bình luận và đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính để thể hiện nhất quán nội dung, tinh thần của các nguyên tắc xử phạt và thuận tiện khi xử phạt vi phạm hành chính trong thực tiễn.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (399), tháng 12/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.