Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54881
Title: Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (năm 1989)
Authors: Đồ Thúy Hòa (biên dịch)
Keywords: Luật
Bảo vệ môi trường
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Năm 1989
Trung Hoa
Môi trường
Abstract: Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Luật được thông qua ngày 26/12/1989 tại Kỳ họp thứ 11, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Khoá 7; được công bố và có hiệu lực từ ngày 26/12/1989 bởi Sắc lệnh Số 22 của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa) gồm 6 chương, 47 điều.
Issue Date: 2020-05
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 16 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: http://www.gov.cn/
Language: vi
Spatial: Thư viên Quốc hội
Right: Thư viên Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.