Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54888
Title: Những nguyên tắc cơ bản về thủ tục làm việc tại các phiên họp của ủy ban - sự khác biệt với phiên họp toàn thể.
Authors: Nguyễn Sĩ Dũng
Keywords: Nguyên tắc
Thủ tục làm việc
Phiên họp
Uỷ ban
Phiên họp toàn thể
Abstract: Bài viết trình bày những nguyên tắc cơ bản về thủ tục làm việc tại các phiên họp của ủy ban - sự khác biệt với phiên họp toàn thể.
Type: Bài trích
Extent: 12 slide.pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhung nguyen tac ve thu tuc lam viec.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 576,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.