Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54910
Title: Vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam
Authors: Phan Thị Hoài Vân
Keywords: Đầu tư
Vốn ngân sách nhà nước
Công nghiệp quốc phòng
Việt Nam
Abstract: Luận án đưa ra khái niệm mới về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP. Đó là phạm trù kinh tế phản ánh quan hệ kinh tế, trong đó Nhà nước là chủ sở hữu, chủ thể tác động lên khách thể là quá trình đầu tư trong lĩnh vực CNQP bằng việc hoạch định chiến lược, ban hành chính sách, tổ chức thực hiện, thanh tra kiểm tra nhằm đạt mục tiêu đã định. Luận án đã xây dựng được hệ thống tiêu chí định tính và định lượng. Các tiêu chí này quan hệ đồng biến với vai trò của Nhà nước và là kết quả can thiệp tác động của Nhà nước trong quá trình đầu tư. Đây là các tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP lần đầu tiên được đề cập đến.
Advisor: Tô Đức Hạnh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 181 trang; pdf.
Method: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_PhanThiHoaiVan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhanThiHoaiVan_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 283,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhanThiHoaiVan_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 154,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhanThiHoaiVan_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 347,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhanThiHoaiVan_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 177,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.