Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54936
Title: Nghiên cứu loài nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng trong phòng chống ve sầu hại cà phê vùng Tây Nguyên
Authors: Trần Văn Huy
Keywords: Loài nấm ký sinh côn trùng
Loài nầm
Ve sầu
Ký sinh côn trùng
Tây Nguyên
Cà phê
Abstract: Luận án cung cấp dẫn liệu khoa học mới về thành phần nấm ký sinh trên ve sầu, đặc điểm sinh học, sinh thái và khả năng ký sinh gây chết của nấm Paecilomyces cicadae đối với ve sầu hại cà phê trong điều kiện sinh thái ở vùng Tây Nguyên, làm cơ sở định hướng ứng dụng các loài nấm ký sinh khác thuộc chi Paecilomyces trong công tác đấu tranh sinh học với sâu hại cà phê nói riêng và cây trồng nói chung. Kết quả nghiên cứu về điều kiện thích hợp (môi trường, nhiệt độ, pH) để phát triển sinh khối của nấm P. cicadae là cơ sở để xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học từ loài nấm này; phục vụ công tác phòng chống sinh học đối với ve sầu hại cà phê một cách hiệu quả, bền vững. Góp phần tăng năng suất, chất lượng cà phê, đồng thời bảo vệ môi trường khu vựcTây Nguyên.
Advisor: Lê Văn Trịnh, Nguyễn Văn Liêm
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 186 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.