Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54955
Title: Để không lỡ nhịp với cuộc sống
Authors: Trần Văn
Keywords: Cuộc sống
Không lỡ nhịp
Abstract: Đây là lần thứ ba tác giả Trần Văn, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII chọn lọc các bài báo của mình đã đăng trên các báo ở trung ương trong hai năm 2016 và 2017 để giới thiệu với công chúng. Với văn phong giản dị, trong sáng, súc tích, nhiều bài đã bám sát thực tiễn sinh động hoạt động của Quốc hội, các đại biểu quốc hội, góp phần đánh giá, phân tích, phản biện chính sách, phản ánh trung thực những thành tựu cũng như thách thức, gợi mở những hướng đi, giải pháp có giá trị thực tiễn trong đời sống kinh tế - xã hội ở nhiều lĩnh vực, vùng miền của Tổ quốc. Nhiều bài mang tính nhân văn sâu sắc khi ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, những kỷ niệm, dấu ấn qua trải nghiệm của tác giả. Có bài giới thiệu những kinh nghiệm quốc tế tiên tiến mà tác giả có điều kiện tiếp cận và thấy có thể áp dụng cho đất nước. Đây là những nỗ lực, thành ý nghiêm túc, đóng góp cụ thể của tác giả Trần Văn vào công cuộc đổi mới để phát triển đất nước bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm, đáng được ghi nhận.
Issue Date: 2018
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 292 trang, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.