Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54998
Title: Vai trò của ủy ban trong việc thực hiện chức năng quyết định tài chính và ngân sách của Quốc hội
Authors: Đặng Văn Thanh
Keywords: Vai trò
Uỷ ban
Tài chính
Ngân sách
Quốc hội
Abstract: Bài viết trình bày vai trò của Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ quyết định tài chính và ngân sách của Quốc hội.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.