Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55018
Title: Giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường THPT (thực nghiệm tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ)
Authors: Hồ Văn Toàn
Keywords: Chủ quyền biển, đảo
Giáo dục ý thức
Dạy học lịch sử
Học sinh
Việt Nam
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu việc giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam ở trường THPT (chương trình chuẩn) qua dạy học nội khóa và ngoại khóa, vận dụng chủ yếu ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận phương pháp về giáo dục tư tưởng, đạo đức, thái độ, ý thức cho HS nói chung, giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo trong DHLS ở trường THPT nói riêng. Từ đó, xác định nội dung, đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử hiệu quả và thiết thực hơn, nhất là trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam.
Advisor: Trịnh Đình Tùng, Đoàn Văn Hưng
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 217 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 777,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THÔNG TIN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.