Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55020
Title: Quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng
Authors: Nguyễn Trung Thành
Keywords: Quản lý chất lượng đào tạo
Kiến trúc
Đại học
Trường Đại học Xây dựng
Tiếp cận TQM
Abstract: Luận án xây dựng dựng được bức tranh thực trạng vấn đề nghiên cứu tại Trường Đại học Xây dựng, thông qua xây dựng bộ Phiếu hỏi ý kiến với các đối tượng liên quan để khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng, dựa trên kết quả nghiên cứu về lý luận và đặc biệt là Khung tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo trên. Đề xuất được 06 giải pháp cấp thiết và khả thi theo kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm/khảo nghiệm sâu, đặc biệt là Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo và quy trình đảm bảo chất lượng bên trong, quy trình tự đánh giá để cải tiến liên tục theo chu trình cải tiến liên tục P-D-C-A, cũng như các giải pháp thực hiện nhằm phát huy thế mạnh để khắc phục được các hạn chế và nguyên nhân của thực trạng vấn đề nghiên cứu.
Advisor: Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Thanh Tùng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 272 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 17,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 294,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.