Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55048
Title: Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của luật lý lịch tư pháp và quy định của luật nuôi con nuôi về điều kiện, hồ sơ đối với người nhận con nuôi trong nước
Authors: Nguyễn Thị Minh Phương
Keywords: Lý lịch tư pháp
Luật nuôi con nuôi
Nuôi con nuôi
Hồ sơ
Người nhận con nuôi
Abstract: Bài viết đề cập, phân tích quy định pháp luật, thực tiễn thực hiện quy định về Phiếu lý lịch pháp theo quy định của Luật lý lịch tư pháp và quy định cùa Luật nuôi con nuôi về điều kiện, hồ sơ đối với người nhận con nuôi trong nước, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, góp phần bảo đảm thực hiện có hiệu quả, khả thi mục đích nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat1.19-B4.Phieulylichtuphap-nhanconnuoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.