Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55049
Title: Báo cáo nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc
Keywords: Văn phòng quốc hội
Đại biểu quốc hội
Cơ quan dân cử
Description: Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội trong thời gian vừa qua; Nghiên cứu so sánh về kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc của Quốc hội một số nước trên thế giới để rút ra những bài học kinh nghiệm phù hợp với bối cảnh Việt Nam; Nghiên cứu, xác định các thuận lợi, thách thức đối với việc đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Văn phòng Quốc hội; Khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên các phương diện làm cơ sở cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của VPQH – một thiết chế phái sinh từ các nhu cầu hỗ trợ của đại biểu; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.
Issue Date: 2011-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Format: pdf
Extent: 119 tr.
Source: http://www.vn.undp.org/
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4673e217-a29e-4b9e-b36a-2b837c080855.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.