Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55058
Title: Đạo Tin Lành ở vùng Tây Nam Bộ hiện nay
Authors: Lê Hùng Yên
Keywords: Đạo Tin Lành
Tây Nam Bộ
Tin lành
Abstract: Luận án dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo; đồng thời có tham khảo một số quan điểm lý luận về tôn giáo trên thế giới hiện nay. Khuyến nghị đối với hệ thống chính trị Tây Nam Bộ, nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo, để đồng bào đạo Tin Lành đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện, bền vững vùng Tây Nan Bộ.
Advisor: Ngô Hữu Thảo, Trần Hữu Hợp
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 262 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA Le Hung Yen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLA tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 407,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LÊ HÙNG YÊN-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,99 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.