Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55100
Title: Bàn về địa vị pháp lý của hộ gia đình trong giao dịch về quyền sử dụng đất
Authors: Nguyễn Phúc Thiện
Keywords: Địa vị pháp lý hộ gia đình
Hộ gia đình
Giao dịch
Quyền sử dụng đất
Abstract: Hộ gia đình và bản chất pháp lý của hộ gia đình là chủ đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu từ lâu và cũng là đối tượng chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam. Tuy nhiên, pháp lý của hộ gia đình và sự tham gia của hộ gia đình vào các quan hệ pháp luật vẫn còn tạo ra nhiều vấn đề pháp lý phức tạp xuất phát từ sự chưa rõ ràng về việc xác định tư cách pháp lý của hộ gia đình và sự mâu thuẫn về phương diện pháp luật điều chỉnh, trong đó có tư cách pháp lý cùa hộ gia đình trong giao dịch sử dụng đất. Bài viết tiếp cận về việc làm rõ hơn tư cách pháp lý của hộ gia đình trong giao dịch sử dụng đất trên cả phương diện tư cách pháp lý và pháp luật điều chỉnh về hộ gia đình.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat1.19-B9Diaviphaplycuahogiadinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.