Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55155
Title: Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí tại Kỳ họp Quốc hội
Authors: Hoàng Minh Hiếu
Keywords: Cung cấp thông tin
Báo chí
Quốc hội
Kỳ họp Quốc hội
Abstract: Cung cấp thông tin cho báo chí tại các kỳ họp Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội. Trong thời gian vừa qua, công tác cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí tại kỳ họp Quốc hội đã được triển khai thực hiện tương đối hiệu quả, bảo đảm thực hiện đúng các quy định có liên quan tại Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy Kỳ họp Quốc hội và một số quy chế làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, thông tin về các kỳ họp của Quốc hội có những đặc thù khẳng định, đòi hỏi công tác cung cấp thông tin ngày càng phải có những đổi mới mạnh mẽ hơn. Theo đó, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; tổ chức đa dạng các hình thức cung cấp thông tin và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa đầu mối cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí. Bài viết này chia sẻ một số suy nghĩ về cơ sở pháp lý và thực tiễn của hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí tại kỳ họp Quốc hội.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (399), tháng 12/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.23.19.Cungcapthongtinchocaccoquanthongtan,baochi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.