Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55156
Title: Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ tại Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Thị Huệ
Keywords: Xung đột lợi ích
Hoạt động công vụ
Việt Nam
Kiểm soát xung đột
Abstract: Kiểm soát xung đột lợi ích là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng được các quốc gia trên thế giới coi trọng. Pháp luật hiện hành của Nhà nước ta đã có những quy định trong một số văn bản pháp luật chuyên ngành về vấn đề này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tổng thể hệ thống các quy định của pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích làm cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện pháp luật là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (399), tháng 12/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.23.19.KiemsoatxungdotloiichtronghoatdongcongvuVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 63,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.