Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55169
Title: Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý về kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở nước ta
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Đổi mới tư duy pháp lý
Kiểm soát quyền lực
Quyền lực Nhà nước
Abstract: Kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước cũng là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, thường xuyên và lâu dài: đấu tranh trong chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, trong nội bộ mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị để tự kiểm soát mình; đấu tranh với đồng chí mình, với các bộ phận khác trong cơ quan của mình, với các cơ quan, tổ chức khác để bảo đảm cho quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước được thực hiện hiệu lực và hiệu quả nhất vì lợi ích, quốc gia, dân tộc, vì một đất nước văn minh, hạnh phúc.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (388), tháng 6/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.12.19.ĐoimoituduyphaplykiemsoatQLCT,QLNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 96,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.