Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55178
Title: Hoàn thiện quy định của pháp luật về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Keywords: Hoàn thiện quy định pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng hoạt động thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số kiến nghị nâng cao chất lượng thẩm định nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (388), tháng 6/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.