Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55189
Title: Quyền tự do đi lại theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
Authors: Vũ Công Giao, Nguyễn Thùy Dương
Keywords: Quyền tự do đi lại
Pháp luật quốc tế
Pháp luật Việt Nam
Công dân Việt Nam
Người nước ngoài
Abstract: Tự do đi lại là một phần không thể thiếu của tự do cá nhân. Quyền tự do đi lại là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia. Ở Việt Nam, quyền tự do đi lại được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 và cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành. Xét tổng quát, pháp luật Việt Nam hiện đã phù hợp với những tiêu chuẩn cơ bản về quyền tự do đi lại trong luật nhân quyền quốc tế, tuy nhiên, vẫn còn một số quy định cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14 (390), tháng 7/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.14.19.QuyentudodilaitheophapluatquoctevaplVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 121,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.