Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55232
Title: Hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)
Authors: Trần Kiên, Nguyễn Huy Tử Quân
Keywords: Thanh niên
Luật Thanh niên
Abstract: Bài viết sử dụng Chương quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong Dự thảo Luật Thanh niên như một trường hợp nghiên cứu điển hình để phân tích về triết lý và kỹ thuật lập pháp và việc áp dụng trong thực tiễn. Trên cơ sở trình bày, phân tích về sự cần thiết, tính hợp hiến và khả thi của việc quy định về các quyền và nghĩa vụ trong Dự thảo Luật thanh niên và từ đó đề xuất một cách tiếp cận phù hợp.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (393), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so17.19.DuthaoLuatThanhniensd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.