Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55257
Title: Phân bổ và cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Authors: Nguyễn Ngọc Hải
Keywords: Lai Châu
Vốn ngân sách nhà nước
Dự án
Đầu tư
Abstract: Luận án phân tích thực trạng PB&CPSD vốn NSNN cho DAĐT XDCB của tỉnh Lai Châu theo nội dung quản lý, tiêu chí đánh giá, chỉ ra ba kết quả đạt được, bốn hạn chế trong hoạt động PB&CPSD vốn NSNN của tỉnh. Trong đó, “chưa xác định được thứ tự ưu tiên trong hệ thống mục tiêu kế hoạch” dẫn đến công tác xây dựng và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB còn chậm là một hạn chế, vướng mắc cơ bản mà tỉnh Lai Châu cần tập trung, giải quyết trong thời gian tới. Đề xuất năm nhóm giải pháp đối với tỉnh Lai Châu và bốn kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan. Trong đó một số giải pháp trọng tâm đó là: Hoàn thiện cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh chặt chẽ, phù hợp thực tế; nâng cao khả năng tự cân đối ngân sách địa phương và nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước địa phương.
Advisor: Đinh Văn Sơn, Nguyễn Thị Minh Hạnh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 194 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thương mại
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án NCS Nguyễn Ngọc Hải.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng việt (24 tr).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 811,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng anh (24 tr).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 518,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới (Tiếng việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 267,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới (Tiếng anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 108,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.