Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55283
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ Asean
Authors: Bùi Thị Ngọc Lan
Keywords: Tội phạm
Tội phạm xuyên quốc gia
Asean
Abstract: Bài viết nêu thực trạng của hoạt động phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong khối ASEAN, đánh giá ưu điểm và hạn chế của hoạt động này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ khối ASEAN.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 (394), tháng 9/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so18.19.HoatdongphongchongtoiphamxuyenquocgiatrongkhuonkhoAsean.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 70,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.