Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55288
Title: Một số bất cập trong quy định về hoạt động thanh tra lại và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Võ Nam Trung
Keywords: Thanh tra
Hoạt động thanh tra
Thanh tra Nhà nước
Abstract: Các quy định điều chỉnh đối với hoạt động thanh tra lại hiện nay đang tồn tại một số điểm bất cập trên cả phương diện lý luận, thẩm quyền và thời hiệu tiến hành, đã làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thanh tra. Về lý luận, không xác định được thanh tra lại thuộc loại hình nào của thanh tra nhà nước. Về thẩm quyền, việc thanh tra lại chưa bao phủ đối với tất cả các kết quả thanh tra. Bên cạnh đó, pháp luật thanh tra chưa có quy định đầy đủ cho quy trình tiến hành một cuộc thanh tra lại. Do đó, cần phải nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật thanh tra, đặc biệt là Luật Thanh tra về những vấn đề này.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (395), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so19.2019_Batcaptronghoatdongthanhtralaivakiennghihoanthien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 95,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.