Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55299
Title: Tổ chức đơn vị hành chính ở Cộng hòa Pháp
Authors: Nguyễn Hoàng Anh
Keywords: Tổ chức đơn vị hành chính
Cộng hòa Pháp
Đơn vị hành chính
Hành chính
Abstract: Thành lập, phân loại, thay đổi các đơn vị hành chính lãnh thổ là tiền đề để một quốc gia tiến hành các biện pháp phát triển kinh tế và quản lý xã hội. Kinh nghiệm về tổ chức, cải cách, đổi tên đơn vị hành chính ở Cộng hòa Pháp có thể gợi mở một số ý tưởng cho Việt Nam trong quá trình cải cách, tổ chức quản lý chính quyền địa phương hiện nay.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (395), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so19.2019-TCDVHCconghoaP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 69,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.