Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55303
Title: Hoàn thiện quy định về chức năng đại diện chủ sở hữu của nhà nước đối với đất đai
Authors: Phạm Xuân Thắng
Keywords: Đất đai
Đại diện chủ sở hữu
Abstract: Trong thời gian qua, quy định của pháp luật về chức năng đại diện chủ sở hữu toàn dân của Nhà nước đối với đất đai đã từng bước được hoàn thiện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, nội dung pháp lý về phương diện chức năng này của Nhà nước vẫn tồn tại những bất cập, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so20.2019_Chucnangdaidienchusohuucuanhanuocdoivoidatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 82,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.