Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55313
Title: Đảm bảo quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam - thực trạng và các kiến nghị
Authors: Nguyễn Thị Hồng Yến
Keywords: Quyền văn hóa
Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Description: Quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số là một trong những quyền chứa đựng nhiều yếu tố đặc thù và phản ánh rõ nhất những yếu tố “riêng biệt” trong các quyền con người của người dân tộc thiểu số. Đảm bảo quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được pháp luật quốc tế và Việt Nam ghi nhận. Để thực hiện tốt hơn việc đảm bảo các quyền này, cần tăng cường hơn nữa vai trò của các cơ quan nhà nước.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 10 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • d6a7b6c5-de79-48e7-a066-6dd323e768d4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 93,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.