Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55322
Title: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Authors: Nguyễn Minh Sơn, Trần Vũ Thanh
Keywords: Nông nghiệp
Giám sát
Quốc hội
Ngành nông nghiệp
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện pháp luật về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đồng thời chỉ ra tác động tích cực qua việc giám sát của Quốc hội đến thúc đẩy quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát của Quốc hội liên quan đến việc thực hiện pháp luật về cơ cấu lại ngành nông nghiệp; qua đó, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện pháp luật về cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
Issue Date: 2019-11
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (397), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so21.2019_HieuquagiamsatcuaQHdoivoicocaunganhnongnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.