Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55326
Title: Bảo đảm quyền lợi cho người yếu thế trong quan hệ hợp đồng
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Quyền lợi
Người yếu thế
Quan hệ hợp đồng
Abstract: Để bảo đảm quyền lợi cho người yếu thế trong quan hệ hợp đồng, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trước hết cần bổ sung, hoàn thiện pháp luật dân sự, pháp luật tố tụng dân sự nhằm tạo thuận lợi cho người yếu thế dễ dàng hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm phạm.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (397), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so21.2019_Quyenloichonguoiyeuthetrongquanhehopdong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.