Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55328
Title: Quyền tác giả đối với tác phẩm trong môi trường công nghiệp 4.0 tại các cơ sở giáo dục đại học
Authors: Vũ Thị Hồng Yến
Keywords: Quyền tác giả
Tác phẩm
Môi trường công nghiệp 4.0
Giáo dục đại học
Công nghiệp 4.0
Abstract: Quyền tác giả đối với tác phẩm trong môi trường công nghiệp 4.0 tại các cơ sở giáo dục đại học đang là một vấn đề được quan tâm không chỉ trong giới luật học mà còn ảnh hưởng đến giới công nghệ, truyền thông… Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào phân tích sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp tác giả đối với các tác phẩm tại các cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Bài viết nhận diện các loại tác phẩm thuộc quyền sở hữu của nhà trường, xác định phạm vi quyền tác giả của nhà trường với người học; chỉ rõ những đặc thù và giới hạn của hành vi trích dẫn, sao chép tác phẩm để tránh tình trạng “đạo văn”, phân tích các hành vi quản trị quyền tác giả đối với tác phẩm của nhà trường và cuối cùng bài viết rút ra các bài học cho cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo vệ tốt nhất quyền tác giả đối với tác phẩm trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (397), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_SO21.2019_Quyentacgiatacphamtrongmoitruongcongnghiep4.0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 92,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.