Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55330
Title: Ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội - tiếp cận dưới góc độ ủy quyền lập pháp
Authors: Võ Văn Tuyền, Trần Việt Đức
Keywords: Luật
Nghị quyết
Quốc hội
Uỷ quyền
Lập pháp
Abstract: Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 hiện bởi nhiều chủ thể với nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết. Thực tiễn cho thấy, việc giao quy định chi tiết trong luật, nghị quyết của Quốc hội và việc ban hành văn bản quy định chi tiết của các chủ thể được Quốc hội ủy quyền vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện. Bài viết phân tích khái niệm ủy quyền lập pháp và các trường hợp được coi là ủy quyền lập pháp ở Việt Nam; thực tiễn việc giao nội dung quy định chi tiết và việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập trong ủy quyền lập pháp.
Issue Date: 2019-11
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22 (398), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so22.2019_Banhanhvanbanquydinhchitiet,Luat,NQcuaQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 101,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.