Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55333
Title: Hoạt động của giáo đoàn ni thuộc hệ phái Khất sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Tạ Thị Lê
Keywords: Giáo đoàn ni
Thành phố Hồ Chí Minh
Hệ phái Khất sĩ
Description: Hoạt động của Giáo đoàn Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được luận án “gom‟ vào hai hoạt động chính: hoạt động thuần túy tôn giáo và hoạt động hướng đến xã hội. Hoạt động hướng đến xã hội được luận án đề cập đến hai lĩnh vực chính: Hoạt động bảo vệ, xây dựng đất nước và hoạt động trên lĩnh vực từ thiện xã hội. Giáo đoàn Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động tham gia ủng hộ cách mạng góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ khi gia nhập vào ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo đoàn Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh càng có điều kiện tham gia vào hoạt động trên cả hai lĩnh vực bảo vệ, xây dựng đất nước và từ thiện xã hội. Nổi lên cả hai lĩnh vực hoạt động trên là hai Ni trưởng: Huỳnh Liên và Tín Liên. Nhờ đó Giáo đoàn Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có vai trò với đạo pháp và với dân, tuân theo đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 194 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • ab60a58a-040d-42e5-88f8-12ac02a42344.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.