Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55334
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực nhân sự ngành du lịch tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Lê Hà
Keywords: Ngành du lịch
Năng lực nhân sự
Du lịch
Việt Nam
Description: Bài báo trình bày thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam, những nhược điểm của nguồn lực ngành du lịch và nguyên nhân dẫn đến những nhược điểm đó. Trên cơ sở đó, bài báo đề một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch Việt Nam.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12, tháng 04-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1b49bdba-1515-48a9-82b0-9a50e7793641.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.