Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55343
Title: Phương thức giải quyết tranh chấp trong mẫu điều kiện Hợp đồng FIDIC và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Mai Linh
Keywords: Tranh chấp
Hợp đồng FIDIC
Việt Nam
Hợp đồng
Trọng tài
Hòa giải
Abstract: Mẫu điều kiện Hợp đồng FIDIC là một trong những hợp đồng mẫu điển hình được ban hành bởi Hiệp hội tư vấn kỹ sư quốc tế, được nhiều nhà đầu tư, nhà thầu, kỹ sư từ tất cả các quốc gia trên thế giới ưa chuộng và sử dụng. Hiện nay các dự án xây dựng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam cũng đều sử dụng mẫu hợp đồng FIDIC, tuy nhiên, trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên trong hợp đồng thường bỏ qua một số điều khoản trong hợp đồng mẫu để đưa tranh chấp ra giải quyết trực tiếp bằng hình thức trọng tài. Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa có nhiều dự án xây dựng sử dụng mẫu điều kiện phiên bản mới 2017 – Phiên bản Mẫu điều kiện Hợp đồng FIDIC có nhiều điểm mới trong cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp có thể xảy ra. Bài viết giới thiệu chung về mẫu hợp đồng xây dựng quốc tế FIDIC; phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xây dựng quốc tế theo mẫu điều kiện Hợp đồng FIDIC và thực tiễn áp dụng mẫu điều kiện hợp đồng FIDIC về giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22 (398), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.