Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55346
Title: Phật giáo thời Lê sơ qua tư liệu Hán Nôm
Authors: Phạm Thị Chuyền
Keywords: Phật giáo
Thời Lê sơ
Hán Nôm
Description: Thông qua khảo cứu các nguồn tư liệu Hán Nôm, luận án góp phần làm rõ đời sống và ảnh hưởng của Phật giáo trong xã hội Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 188 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Học viện Khoa học Xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • b843ec03-0de6-4384-9770-eb608d32b087.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.