Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55373
Title: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Binh Dương (CPTPP) và Ngành Logistics Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Toàn diện
Tiến bộ
Thái Bình Dương
Logistics
Việt Nam
Abstract: Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, mức cam kết mở cửa mạnh và có phạm vi cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, quy tắc và thể chế, CPTPP dự kiến có tác động lớn tới hầu như tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam.
Issue Date: 2019-11
Type: Tạp chí
Extent: 72 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.-vcci-cptpp-logistics.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.