Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55374
Title: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Phân phối - Thương mại điện tử Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Đối tác Toàn diện
Tiến bộ
Thái Bình Dương
Ngành phân phối
Thương mại điện tử
Việt Nam
Abstract: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ) và Ngành Phân phối - Thương mại điện tử Việt Nam đề cập đến những cam kết mở cửa thị trường dịch vụ phân phối, cam kết về thương mại điện tử, từ đó đưa ra những cơ hội, thách thức và khuyến nghị đối với ngành phân phối và thương mại điện tử Việt Nam trong bối cảnh CPTPP
Issue Date: 2019-11
Type: Tạp chí
Extent: 68 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.-vcci-cptpp-phan-phoi-tmdt.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.